rota-zatezna-kamata

Zatezne kamate predstavljaju kamate koje se plaćaju na dugove koji nisu podmireni u predviđenom vremenskom roku. One se obračunavaju isključivo primenom jednostavnog kamatnog računa na dospelu glavnicu pri čemu je zabranjen obračun zateznih kamata na zatezne kamate.

ŠTA JE ZAPRAVO KAMATA?

Kamata je trošak pozajmljivanja novca i kompenzacija poverioca za odricanje od sopstvene potrošnje i rizike koje preuzima kada poverava svoj novac drugima. Po osnovu nastanka, kamate se dele na:

Zakonske kamate (usurae legales) imaju svoj temelj u zakonskoj normi kojom se dužniku nameće, uz podmirenje glavnice, i obaveza kamate. Najpoznatiji primer zakonskih kamata su zatezne kamate. Zatezne ili moratorne kamate sankcija su prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obaveze. Visina stope zatezne kamate utvrđuje se posebnim zakonom ili drugim propisima.

Ugovorne (usurae conventionalis) su kamate naknada za korišćenje tuđeg novca ili drugih zamenjivih stvari, određenih ugovorom. Osnova ugovornih kamata najčešće je ugovor o zajmu. Stopu ugovorne kamate utvrđuju ugovorne strane.

KADA SE PRIMENJUJE ZATEZNA KAMATA?

Pravilo je da je dužnik dužan da plati novčanu obavezu u određenom roku, koji može biti određen zakonom ili ugovoren. Međutim, ako dužnik ne izvrši svoju obavezu u roku, dužan je da poveriocu, po sili zakona, plati zatezne kamate. Zatezna kamata predstavlja potraživanje poverioca zbog toga što dužnik nije blagovremeno ispunio svoju novčanu obavezu.

Po svojoj prirodi, zatezna kamata predstavlja paušalnu naknadu štete koju trpi poverilac zbog kašnjenja dužnika u plaćanju, s tim što je specifično to da poverilac nije dužan da dokazuje postojanje i visinu štete. Tim povodom postavljaju se pitanja dužine roka za plaćanje, njegovog početka i isteka trajanja. Sudska praksa je zauzela stav da novčana obaveza dužnika dospeva za plaćanje u roku od osam dana od dana kada dužnik primi račun, osim ako nešto drugo nije propisano ili ugovoreno.

Javna preduzeća koja daju komunalne i druge usluge građanima sama utvrđuju pravila o dospelosti plaćanja. Samom činjenicom da je određeni potrošač postao korisnik komunalnih i drugih usluga, podrazumeva se to da je zaključen ugovor sa davaocem usluga, odnosno da je potrošač pristao da plati cenu usluge u rokovima koje je odredio davalac usluga (takozvani ugovori po pristupu). Međutim, da bi određena obaveza potrošača za plaćanje usluga po računu dospela, neophodno je da potrošač primi račun davaoca usluga. Prijem računa i dokazi o tome su bitni zbog toga što dužnik ne može dugovati zatezne kamate, ako nije primio račun davaoca usluge i ako od dana prijema nije protekao ugovoreni rok za plaćanje u gore opisanom smislu.

KAKO OBRAČUNATI ZATEZNU KAMATU ?

Zatezna kamata obračunava se za kalendarski broj dana perioda kašnjenja u izmirivanju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana), primenom prostog interesnog računa od sto i dekurzivnog načina obračuna, bez pripisa obračunate zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda, prema sledećoj formuli:

rota-zatezna-kamata-formula

gde je:
k – iznos zatezne kamate,
G – iznos duga,
p – propisana godišnja stopa zatezne kamate,
d – kalendarski broj dana docnje u obračunskom periodu,
Gd – kalendarski broj dana u godini (365 – prosta godina, odnosno 366 dana – prestupna godina).

Potrošač je dužan da zateznu kamatu plati za period od prvog dana padanja u docnju, odnosno od prvog dana posle isteka ugovorenog roka za plaćanje pa sve dok u celini ne ispuni svoj dug. Stopa zatezne kamate je imperativno propisana Zakonom o zateznoj kamati i ugovorom se ne može povećavati ili smanjivati.

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 09.06.2022., Izvršni odbor NBS odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu na 2,50%. Naredna sednica Izvršnog odbora NBS zakazana je za 9.06.2022. godine. U nastavku je dat pregled stopa koje se primenjuju u 2022. godini:

Period važenja stopeZatezna kamata
(godišnja stopa)
Dodatne informacije o stopi
123
od 11.12.2020. do 7.04.2022.9,00%Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 1,00% uvećane za 8 procentnih poena
od 8.04.2022. do 12.05.2022.9,50%Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 1,50% uvećane za 8 procentnih poena
od 13.05.2022.10,00%Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 2,00% uvećane za 8 procentnih poena

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA ZA JAVNE PRIHODE

Kada je reč o zakonskoj zateznoj kamati za javne prihode, ona se uređuje zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji. Ovaj zakon primenjuje se na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno i primenjuje se i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza.

ZATEZNE KAMATE U BANKARSTVU

Značajnu primenu zateznih kamata možemo videti u bankarstvu. Banka za nepravovremeno podmirivanje svojih dospelih potraživanja (glavnica, naknada i ostalih potraživanja) ugovara, obračunava i naplaćuje zateznu kamatnu u skladu sa propisima. Ovde je važno napomenuti da kad se na dospela nenaplaćena potraživanja počne obračunavati zatezna kamata, redovna kamata prestaje teći te se ona obračunava dalje na ostatak duga prema dospeću.

Zatezne kamate se obračunavaju i naplaćuju mesečno. One se obračunavaju od dana dospeća duga do jednog dana pre plaćanja kamata, a sama obračunata zatezna kamata u jednom obračunskom razdoblju ne ulazi u osnovicu za obračun zatezne kamate u sledećim obračunskim razdobljima kako je već i napomenuto. Zatezne kamate dospevaju odmah te njihova naplata sledi po obračunu i to bez prethodnog obaveštenja klijenta.

Konačno, zatezna kamata je sredstvo očuvanja vrednosti novčanog potraživanja poverioca i obračunava se i naplaćuje tek kada dužnik ne izmiri novčani dug na vreme. U praksi se najčešće primenjuje na novčana potraživanja u relacijama banka-korisnik bankarske usluge, ali i u kašnjenju građana prema komunalnim uslugama.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top