OPŠTE ODREDBE POSLOVANJA

1. Primena

Ovde definisani uslovi poslovanja se primenjuju na ugovore zaključene između društva ROTA CONSULTING d.o.o. (dalje u tekstu označen kao: “ROTA” ili “Pružalac usluga”) i korisnika usluga tog društva (dalje u tekstu označen kao: “Klijent”) iz oblasti angažmana definisanih ugovorima, kao i u nedostatku izričitih ugovora u pisanom obliku.

Ukoliko izuzetno, u pojediničnim slučajevima, ugovorni odnos nastane između Pružaoca usluga i lica koja nemaju status klijenta, odredbe definisane u tački 9 se primenjuju i na ta treća lica.

2. Sadržaj i pružanje usluga

Predmet angažovanja ROTA-a je pružanje dogovorenih usluga – a ne određeni ekonomski rezultat.
U slučaju promene zakona nakon davanja konačnog profesionalnog mišljenja, ROTA nije u obavezi da obavesti klijenta o toj promeni, niti o posledicama koje iz toga mogu da proizađu.

3. Obaveza klijenta
Obaveza klijenta je da ROTA-I bez posebnog zahteva obezbedi svu dokumentaciju i neophodne evidencije, kao i da ga informiše o svim događajima i okolnostima koje mogu biti od značaja za izvršenje ugovora. Ovo se takođe odnosi i na dokumentaciju i evidencije, događaje i okolnosti o kojima Pružalac usluga sazna tokom svog rada.

Na zahtev ROTA-e, Klijent mora da potvrdi u pisanom obliku da su data prateća dokumentacija i evidencije, kao i informacije i objašnjenja kompletni.

4. Nezavisnost u radu

Klijent garantuje da će se uzdržavati od bilo kojih postupaka koji mogu da ugroze nezavisnost ROTA -e. Ovo se posebno odnosi na ponude za zaposlenje i ponude za rad za sopsteveni račun licima angažovanim kod Pružaoca usluga.

5. Izveštavanje i usmene informacije

Ukoliko je neophodno da ROTA predstavi rezultate svog rada u pisanoj formi, samo će ta pisana verzija biti važeća. Kada su u pitanju kompleksni izveštaji, takvi će se izveštaji predavati samo u onoj meri kako je to dogovoreno. Usmeni izveštaji i informacije koje pruža personal pružaoca usluga izvan dogovorenog okvira ni u kom slučaju neće biti obavezujući.

6. Zaštita intelektualnog vlasništva pružaoca usluga

Klijent garantuje da će stručna mišljenja, radne verzije, nacrte i obračune koje je pripremila ROTA u okviru usluga za koje je angažovan koristiti samo sa sopstvene potrebe.

7. Objavljivanje izveštaja pružaoca usluga

Objavljivanje sačinjenih izveštaja (izveštaja, stručnih mišljenja i slično) ROTA -e trećim licima zahteva pisano odobrenje od strane ROTA -e kada dozvola za objavljivanjem ne proizilazi iz uslova ugovora. ROTA je odgovoran (u okviru ograničenja iz tačke 9) prema trećim licima samo u slučaju ispunjenja uslova iz prve rečenice.

Korišćenje sačinjenih izveštaja Pružaoca usluga u promotivne svrhe nije dozvoljeno, a ukoliko do ovakve zloupotrebe dođe, ROTA ima pravo da odmah prekine sa pružanjem svih usluga koje Klijentu još uvek nisu pružene.


8.Ispravka nedostataka

U slučaju postajanja nedostataka, Klijent ima pravo na naknadno ispunjenje ugovornih obaveza. Klijent ima pravo da traži umanjenje naknade ili raskid ugovora samo u slučaju da se ugovorna obaveza ne izvrši naknadno.

Klijent mora da zatraži ispravku nedostataka u pisanoj formi, bez odlaganja. Potraživanja definisana u prvom stavu koja ne proizilaze iz obligacionih obaveza zastarevaju nakon godinu dana od početka zahteva za izvršenje.

Očigledni nedostaci, kao što su greške u kucanju i aritmetičke greške, kao i greške tehničke prirode koje se nalaze u izveštajima Pružaoca usluga (izveštajima, stručnim mišljenjima i slično) se mogu ispraviti od strane ROTA-e u bilo kom trenutku i treća lica ih mogu koristiti. Ukoliko se uoče greške koje mogu dovesti u pitanje zaključke navedene u izveštajima Pružaoca usluga, Pružalac usluga ima pravo da takve izveštaje povuče i da ih uskrati trećim licima. U takvim slučajevima ROTA bi trebalo prvo da se konsultuje sa Klijentom, ukoliko je to moguće.

9. Odgovornost

ROTA ne odgovara za usmena obaveštenja i informacije koje su dali zaposleni, a koja nisu potvrđena u pisanom obliku, na način kako je to predviđeno Ugovorom.

ROTA odgovara samo za namerne i grubom nepažnjom prouzrokovane štete. Odgovornost prema trećim licima je isključena.

Zahtev za nadoknadu štete može se zatražiti sudskim putem u roku od šest meseci nakon što se Klijent upoznao sa štetom, a najduže u roku od tri godine nakon događaja na osnovu koga je postavljen zahtev, naravno ukoliko ne postoje drugi zakonski uslovljeni rokovi zastarevanja.
ROTA ne preuzima odgovornost za valjanost informacija koje ostaju na odgovornosti Klijenta.
ROTA neće, međutim, tražiti da se utvrdi pouzdanost informacija istraživanjem drugih dokaza.
ROTA ne prihvata odgovornost za osnovne podatke i smatraće sve informacije koje dobije od Klijenta istinitim i pouzdanim.
ROTA neće ni pod kojim uslovima biti odgovoran za poštovanje rokova ukoliko isti zavise od rada državnih i drugih organa.
ROTA je osiguran od poslovne odgovornosti.
Osim ako je drugačije dogovoreno i kada je taj dogovor u pisanoj formi potvrđen, novčana odgovornost Izvršioca usluge prema Klijentu, u pogledu bilo kakvih potraživanja vezanih za odgovarajuću nepažnju, povredu obaveze dužnosti pažnje ili povredu Ugovora, ograničena je na iznos koji je manji od maksimalnog iznosa pokrića po Izvršiočevom osiguranju od profesionalne odgovornosti koji je primenjiv u tom momentu.
Ovaj iznos uključuje svu eventualnu štetu, troškove i kamatu koji budu određeni u konkretnom slučaju i utvrđeni odlukom suda.
Postupak za utvrđivanje odgovornosti ROTA-e Klijent može pokrenuti u roku od najviše 3 godine od dana izvršenja radnje koja po mišljenju Klijenta daje povoda za navodnu odgovornost Izvršioca usluge, a po proteku ovog roka svaka odgovornost ROTA-e prestaje.

10. Poverljivost i čuvanje podataka

U skladu sa zakonom, ROTA je u obavezi da sve podatke koji mu postanu dostupni tokm rada tretira kao poverljive, bez obzira da li se oni tiču samog Klijenta ili njegovog poslovnog udruženja, osim ako ga Klijent ne oslobodi te obaveze.

Izveštaji, stručna mišljenja i ostali izveštaji u pisanoj formi nastali na osnovu rada Pružaoca usluga se mogu davati trećim licima samo uz pismeno odobrenje Klijenta.

ROTA ima pravo – u okviru svrhe dogovorene sa Klijentom – da obrađuje lične podatke koji su mu povereni ili da dozvoli da ih treća lica obrađuju (banka, upravni i sudski organi Republike Srbije).

ROTA , kao i treća lica koja pružaju usluge u ime ROTA-e mogu izvršiti Obradu Informacija o klijentu koje se mogu odnositi na pojedince („Lični podaci“) u različitim jurisdikcijama u kojima ROTA kao i treća lica koja pružaju usluge u ime ROTA -e posluju. Obradu Ličnih podataka će izvršiti u skladu sa važećim propisima i profesionalnim pravilima. Zahtevaće i od drugih pružalaca usluga da Obrađuju Lične podatke u ime ROTA -e povinujući se navedenim zahtevima.

11. Izbegavanje prihvatanja ugovornih obaveza i uskraćena saradnja od strane Klijenta

Ukoliko Klijent izbegne da prihvati usluge koje mu ROTA ponudi ili Klijent ne sarađuje kao što mu nalaže član (3), ROTA ima pravo da odmah raskine ugovor. Pravo Pružaoca usluga na kompenzaciju dodatnih troškova, kao i štete nastale izbegavanjem saradnje nije ugroženo, čak i ako ROTA ne iskoristi svoje pravo da raskine ugovor.

12. Otkaz

Svaka od ugovornih strana može bez navođenja razloga da raskine ovaj ugovor na kraju kvartala pridržavajući se otkaznog roka od 1 meseca.
Ukoliko Klijent ne ispunjava obavezu saradnje ROTA ima pravo na trenutni raskid ugovora.
Ukoliko ROTA zakasni sa izvršenjem posla iz razloga za koje je sam kriv, Klijent ima pravo na trenutni raskid ugovora.

Otkaz mora da usledi pismeno i da se prosledi preporučenom poštom.
U slučaju otkaza iz bilo kog razloga, ROTA ima pravo na isplatu honorara koji je određen u skladu sa utrošenim satima i pravo na isplatu svih eventualnih troškova koje ROTA bude imao u vezi sa preduzetim poslovima u ime Klijenta sve do datuma prestanka Ugovora.
U cilju naplate troškova, ROTA može zadržati sva dokumenta koja pripadaju Klijentu ili koje je Klijent dostavio u cilju izvršenja ovog Ugovora, sve do momenta:
(I) kada ROTA primi uplatu na ime svih zaostalih fakturisanih naknada, ili

(II) kada Klijent da odgovarajuće alternativno obezbeđenje.

13. Naknada troškova

Pored prava na honorar i naknadu, ROTA ima pravo na nadoknadu troškova.
ROTA ima pravo da traži da se troškovi kojima se izloži u ime Klijenta nadoknade prilikom nastajanja istih, ali u određenim situacijama ROTA može zatražiti od Klijenta da troškove plati unapred.
Troškovi između ostalog uključuju: sve administrativne i druge takse, plaćanje kurirske službe, naknade za prevodilačke usluge, naknade za eksperte koji se angažuju uz odobrenje Klijenta, naknade za pretraživanje i registraciju, izvode, dozvole, potvrde i sl., kao i naknade putnih troškova, kao i troškova smeštaja koji nastanu tokom putovanja vezanog za pitanja koja su u direktnoj vezi sa nalogom.

Svi troškovi se naplaćuju po principu stvarnih realnih troškova u iznosu u kom su i nastali.

U pojedinim situacijama i obrazloženim situacijama, ROTA može zahtevati plaćanje troškova unapred, a ako uplata ne bude izvršena, ROTA može odlučiti da ne nastavi, odnosno obustavi, ili prekine dalji rad.

14. Čuvanje i vraćanje prateće dokumentacije i evidencija

ROTA čuva prateću dokumentaciju i evidencije vezane za izvršenje ugovora – kako one koja mu je dostavljena, tako i one koju je sam izradio – kao i prepisku u vezi sa angažmanom do završetka poslovne godine (predavanja FI i PB), nakon čega Klijent ima obavezu da preuzme svu knjigovodstvenu dokumentaciju, koju će čuvati u skladu sa zakonom i dostavljati na poziv poreskih organa kontrole.

Nakon izmirenja potraživanja, ROTA po zahtevu Klijenta, mora da vrati svu prateću dokumentaciju i evidencije koju je od ili za Klijenta dobio u toku angažmana. Ovo se, međutim, ne odnosi na korespondeciju razmenjenu između Pružaoca usluga i Klijenta, kao ni na dokumentaciju koju Klijent već ima u originalu ili kopiji. ROTA može da zadrži ili napravi kopije ili fotokopije prateće dokumentacije i evidencija koje vraća Klijentu.

15. Sprečavanje pranja novca

Klijent je dužan da poštuje sve propise kojima se uređuje oblast sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dostavlja potrebne informacije i dokumentaciju, uzimajući u obzir zakonsku obavezu ROTA-e da vodi evidenciju o klijentima i transakcijama, kao i sve ostale obaveze propisane pozitivnim propisima. Ukoliko izostane saradnja po ovom osnovu, ROTA zadržava pravo da raskine poslovni odnos sa Klijentom.

16. Nadležno pravo

Za nalog, njegovo izvršenje i iz toga proizašle zahteve važi srpsko pravo.

Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe Ugovora neće uticati na ostale odredbe, koje će nastaviti da se primenjuju između ugovornih strana.
Za sporove koji nastanu iz Ugovora, a koje ugovorene strane ne mogu sporazumno da reše, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top